પીપલ્સ કેર વોચડોગ - સીપી નિર્ધારણ - મોડ્યુલ 3 - 13 ફેબ્રુઆરી 2023

  • પ્રકાશિત: 28 ફેબ્રુઆરી 2023
  • પ્રકાર: પ્રકાશન
  • મોડ્યુલ: મોડ્યુલ 3

પીપલ્સ કેર વોચડોગ દ્વારા કરવામાં આવેલ કોર પાર્ટિસિપન્ટ એપ્લિકેશનના અધ્યક્ષ દ્વારા નિર્ધારણની સૂચના, તારીખ 13 ફેબ્રુઆરી 2032

આ દસ્તાવેજ ડાઉનલોડ કરો