નબળાઈઓ માટે સંભાળ ઝુંબેશ — CP નિર્ધારણ — મોડ્યુલ 3 — 13 ફેબ્રુઆરી 2023

  • પ્રકાશિત: 28 ફેબ્રુઆરી 2023
  • પ્રકાર: પ્રકાશન
  • મોડ્યુલ: મોડ્યુલ 3

કેર કેમ્પેઈન ફોર ધ વલ્નરેબલ દ્વારા કરવામાં આવેલ કોર પાર્ટિસિપન્ટ એપ્લિકેશનના અધ્યક્ષ દ્વારા નિર્ધારણની સૂચના, તારીખ 13 ફેબ્રુઆરી 2037

આ દસ્તાવેજ ડાઉનલોડ કરો