સ્થાનિક ગવર્મેન્ટ એસોસિએશન — CP નિર્ધારણ — મોડ્યુલ 3 — 14 ફેબ્રુઆરી 2023

  • પ્રકાશિત: 28 ફેબ્રુઆરી 2023
  • પ્રકાર: પ્રકાશન
  • મોડ્યુલ: મોડ્યુલ 3

લોકલ ગવર્મેન્ટ એસોસિએશન દ્વારા કરવામાં આવેલી કોર પાર્ટિસિપન્ટ એપ્લિકેશનના અધ્યક્ષ દ્વારા નિર્ધારણની સૂચના, તારીખ 14 ફેબ્રુઆરી 2023

આ દસ્તાવેજ ડાઉનલોડ કરો