ડિસેબલ્ડ પીપલ્સ ઓર્ગેનાઈઝેશન્સ તરફથી સબમિશન: ઈન્કલુઝન સ્કોટલેન્ડ એન્ડ ડિસેબિલિટી રાઈટ્સ યુકે, તારીખ 19 ઓક્ટોબર 2023

  • પ્રકાશિત: 26 ઓક્ટોબર 2023
  • પ્રકાર: પ્રકાશન
  • મોડ્યુલ: મોડ્યુલ 2A

ડિસેબલ્ડ પીપલ્સ ઓર્ગેનાઈઝેશન્સ તરફથી સબમિશન: ઈન્કલુઝન સ્કોટલેન્ડ એન્ડ ડિસેબિલિટી રાઈટ્સ યુકે, તારીખ 19 ઓક્ટોબર 2023.

આ દસ્તાવેજ ડાઉનલોડ કરો