ਡਿਸਏਬਲਡ ਪੀਪਲਜ਼ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਸਬਮਿਸ਼ਨ: ਇਨਕਲੂਸ਼ਨ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਅਤੇ ਡਿਸਏਬਿਲਟੀ ਰਾਈਟਸ ਯੂਕੇ, ਮਿਤੀ 19 ਅਕਤੂਬਰ 2023

  • ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ: 26 ਅਕਤੂਬਰ 2023
  • ਕਿਸਮ: ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ
  • ਮੋਡੀਊਲ: ਮੋਡੀਊਲ 2A

ਡਿਸਏਬਲਡ ਪੀਪਲਜ਼ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਸਬਮਿਸ਼ਨ: ਇਨਕਲੂਸ਼ਨ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਐਂਡ ਡਿਸਏਬਿਲਟੀ ਰਾਈਟਸ ਯੂਕੇ, ਮਿਤੀ 19 ਅਕਤੂਬਰ 2023।

ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ