મોડ્યુલ 2A ની ટ્રાન્સક્રિપ્ટ 26 ઓક્ટોબર 2023 ના રોજ પ્રારંભિક સુનાવણી

  • પ્રકાશિત: 26 ઓક્ટોબર 2023
  • પ્રકાર: પ્રકાશન
  • મોડ્યુલ: મોડ્યુલ 2A

26 ઓક્ટોબર 2023ના રોજ મોડ્યુલ 2A ની ત્રીજી પ્રાથમિક સુનાવણીની ટ્રાન્સક્રિપ્ટ.

આ દસ્તાવેજ ડાઉનલોડ કરો