તપાસની શરતો સંદર્ભે વડા પ્રધાન તરફથી તપાસ અધ્યક્ષને પત્ર

  • પ્રકાશિત: 28 જૂન 2022
  • પ્રકાર: પ્રકાશન
  • મોડ્યુલ: લાગુ પડતું નથી

28 જૂન 2022ના રોજ, વડા પ્રધાને યુકે કોવિડ-19 તપાસ માટે સંદર્ભની શરતોની પુષ્ટિ કરવા તપાસના અધ્યક્ષને પત્ર લખ્યો હતો.

આ દસ્તાવેજ ડાઉનલોડ કરો