ન્યાય માટે કોવિડ-19 શોકગ્રસ્ત પરિવારો – સીપી નિર્ધારણ – મોડ્યુલ 2A, 2B અને 2C – 9 ઓક્ટોબર 2023

  • પ્રકાશિત: 9 ઓક્ટોબર 2023
  • પ્રકાર: પ્રકાશન
  • મોડ્યુલ: મોડ્યુલ 2A, મોડ્યુલ 2B, મોડ્યુલ 2C

9 ઓક્ટોબર 2023ના રોજ મોડ્યુલ 2A, 2B અને 2C માટે ન્યાય માટે કોવિડ-19 પીડિત પરિવારો માટેની કોર પાર્ટિસિપન્ટ એપ્લિકેશનના અધ્યક્ષ દ્વારા નિર્ધારણની સૂચના.

આ દસ્તાવેજ ડાઉનલોડ કરો