ਕੋਵਿਡ-19 ਨਿਆਂ ਲਈ ਦੁਖੀ ਪਰਿਵਾਰ - CP ਨਿਰਧਾਰਨ - ਮਾਡਿਊਲ 2A, 2B ਅਤੇ 2C - 9 ਅਕਤੂਬਰ 2023

  • ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ: 9 ਅਕਤੂਬਰ 2023
  • ਕਿਸਮ: ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ
  • ਮੋਡੀਊਲ: ਮੋਡੀਊਲ 2A, ਮੋਡੀਊਲ 2B, ਮੋਡੀਊਲ 2C

ਮਾਡਿਊਲ 2A, 2B ਅਤੇ 2C ਲਈ ਨਿਆਂ ਲਈ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੁਖੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਕੋਰ ਭਾਗੀਦਾਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ, ਮਿਤੀ 9 ਅਕਤੂਬਰ 2023।

ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ