મોડ્યુલ 2 ની 6 ઓક્ટોબર 2023ના રોજ જાહેર સુનાવણીની ટ્રાન્સક્રિપ્ટ

  • પ્રકાશિત: 6 ઓક્ટોબર 2023
  • પ્રકાર: પ્રકાશન
  • મોડ્યુલ: મોડ્યુલ 2

મોડ્યુલ 2 ની 6 ઓક્ટોબર 2023ના રોજ જાહેર સુનાવણીની ટ્રાન્સક્રિપ્ટ

આ દસ્તાવેજ ડાઉનલોડ કરો