ਅੱਪਡੇਟ: ਛੇਵੀਂ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸੁਣਵਾਈ: ਪੂਰੇ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਕੇਅਰ ਸੈਕਟਰ

  • ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ: 14 ਮਾਰਚ 2024
  • ਵਿਸ਼ੇ: ਸੁਣਵਾਈ, ਮੋਡੀਊਲ 6

ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ, ਮੰਗਲਵਾਰ 19 ਮਾਰਚ 2024, ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਮੁਢਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੂਰੇ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਕੇਅਰ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ (ਮੌਡਿਊਲ 6).

ਸੁਣਵਾਈ ਇਨਕੁਆਇਰੀਜ਼ ਹੀਅਰਿੰਗ ਸੈਂਟਰ, ਡੋਰਲੈਂਡ ਹਾਊਸ, ਲੰਡਨ, W2 6BU () ਵਿਖੇ ਹੋਵੇਗੀ।ਨਕਸ਼ਾ) ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ 10:30 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਮੁਢਲੀਆਂ ਸੁਣਵਾਈਆਂ 'ਤੇ, ਜਾਂਚ ਚੇਅਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇਗੀ। ਇਨਕੁਆਰੀ ਇਹਨਾਂ ਸੁਣਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ। ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵਕੀਲ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਅਤੇ ਕੋਰ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਸਬੂਤ ਸੁਣੇ ਜਾਣਗੇ।

ਛੇਵੀਂ ਜਾਂਚ ਦੇਖਭਾਲ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਕੋਵਿਡ -19 ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਾਲਗ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਬਾਲਗ ਦੇਖਭਾਲ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ।

ਹੋਰ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਡੀਊਲ 6 ਲਈ ਆਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪੁੱਛਗਿੱਛ 'ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਵੈੱਬਸਾਈਟ, ਨਾਲ ਏ ਕੋਰ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ.

ਸੁਣਵਾਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਲਈ ਜਨਤਾ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੈ - ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦਾ YouTube ਚੈਨਲ, ਇੱਕ ਤਿੰਨ ਮਿੰਟ ਦੇਰੀ ਦੇ ਅਧੀਨ.

ਅਸੀਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਟ ਉਸੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਸਮਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵੈਲਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਨੁਵਾਦ ਸਮੇਤ ਵਿਕਲਪਿਕ ਫਾਰਮੈਟ, ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।