અપડેટ: પૂછપરછમાં છઠ્ઠી તપાસ માટે પ્રથમ પ્રારંભિક સુનાવણી હાથ ધરવામાં આવી છે: સમગ્ર યુકેમાં કેર સેક્ટર

  • પ્રકાશિત: 14 માર્ચ 2024
  • વિષયો: સુનાવણી, મોડ્યુલ 6

આવતા અઠવાડિયે, મંગળવાર 19 માર્ચ 2024, તપાસ તેની તપાસ માટે પ્રથમ પ્રાથમિક સુનાવણી હાથ ધરશે. સમગ્ર યુકેમાં કેર સેક્ટરમાં (મોડ્યુલ 6).

સુનાવણી ઈન્કવાયરીના હિયરિંગ સેન્ટર, ડોરલેન્ડ હાઉસ, લંડન, W2 6BU (નકશો) અને સવારે 10:30 વાગ્યે શરૂ થાય છે.

પ્રારંભિક સુનાવણીમાં, તપાસ અધ્યક્ષ તપાસ કેવી રીતે ચાલશે તે અંગે નિર્ણયો લે છે. તપાસ આ સુનાવણીમાં પુરાવા સાંભળતી નથી. જાહેર સુનાવણીની તૈયારીમાં મદદ કરવા માટે કાઉન્સેલ તરફથી પૂછપરછ અને મુખ્ય સહભાગીઓની રજૂઆતો હશે, જ્યાં પુરાવા સાંભળવામાં આવશે.

છઠ્ઠી તપાસ કેર સેક્ટરમાં રહેતા અને કામ કરતા લોકો પર સરકારી નિર્ણય લેવાના પરિણામો પર વિચારણા કરશે અને ભલામણો કરશે. તે કોવિડ -19 ના ફેલાવાને રોકવા માટે પુખ્ત સંભાળ અને રહેણાંક ઘરોમાં લેવામાં આવેલા પગલાઓ પર પણ વિચારણા કરશે અને રોગચાળાને પ્રતિસાદ આપવા માટે પુખ્ત સંભાળ ક્ષેત્રની ક્ષમતાની તપાસ કરશે.

વધુ વિગતો મોડ્યુલ 6 માટેના કામચલાઉ અવકાશમાં સમાવિષ્ટ છે જે પૂછપરછ પર પ્રકાશિત થાય છે વેબસાઇટ, એ સાથે મુખ્ય સહભાગીઓની યાદી.

સુનાવણી લોકો માટે હાજર રહેવા માટે ખુલ્લી છે - કેવી રીતે હાજરી આપવી તેની માહિતી વેબસાઇટ પર મળી શકે છે.

પર પ્રારંભિક સુનાવણી જોઈ શકાય છે પૂછપરછની યુટ્યુબ ચેનલ, ત્રણ મિનિટના વિલંબને આધિન.

સુનાવણી પૂર્ણ થાય તે જ દિવસે અમે તેની ટ્રાન્સક્રિપ્ટ પ્રકાશિત કરીશું. સુનાવણીનું રેકોર્ડિંગ ઈન્કવાયરીની વેબસાઈટ પર પછીની તારીખે પ્રકાશિત કરવામાં આવશે. વેલ્શ ભાષાના અનુવાદ સહિત વૈકલ્પિક ફોર્મેટ, વિનંતી પર ઉપલબ્ધ છે.