ਅੱਪਡੇਟ: ਇਨਕੁਆਰੀ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਮੁਢਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਹੋਰ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ

 • ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ: 15 ਫਰਵਰੀ 2023
 • ਵਿਸ਼ੇ: ਮੋਡੀਊਲ 3

ਇਨਕੁਆਰੀ ਆਪਣੀ ਤੀਜੀ ਜਾਂਚ (ਮਾਡਿਊਲ 3) ਲਈ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਮੁਢਲੀ ਸੁਣਵਾਈ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ 'ਤੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਮੰਗਲਵਾਰ 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ 10:00 ਵਜੇ ਕਰੇਗੀ।

ਇਨਕੁਆਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਆਪਣਾ ਏਜੰਡਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ:

 • ਚੇਅਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ
 • ਵਕੀਲ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਅੱਪਡੇਟ, ਸਮੇਤ:
  • ਕੋਰ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਦਾ ਅਹੁਦਾ
  • ਮੋਡੀਊਲ 3 ਲਈ ਸਕੋਪ ਦੀ ਆਰਜ਼ੀ ਰੂਪਰੇਖਾ
  • ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ
  • ਮੁੱਖ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਲਈ ਖੁਲਾਸਾ
  • ਸੁਣਨ ਦੀ ਕਸਰਤ/ਹਰ ਕਹਾਣੀ ਮਾਅਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ
  • ਭਵਿੱਖੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਖਾਂ
 • ਕੋਰ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬੇਨਤੀਆਂ

ਸੁਣਵਾਈ ਇਨਕੁਆਰੀ 'ਤੇ ਦੇਖਣ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ YouTube ਚੈਨਲ, ਤਿੰਨ ਮਿੰਟ ਦੀ ਦੇਰੀ ਦੇ ਅਧੀਨ।

ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ ਲਿਓਨਾਰਡੋ ਰਾਇਲ ਲੰਡਨ, 10 ਗੋਡਲੀਮੈਨ ਸਟਰੀਟ, ਸੇਂਟ ਪੌਲਜ਼, ਲੰਡਨ, EC4V 5AJ ਵਿਖੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਥਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਓ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ।

ਇਨਕੁਆਰੀ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਜੋ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕੋਵਿਡ-19 ਨੀਤੀ. ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਆਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਵਾਇਰਸ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਕਿਉਂ।

ਇਹਨਾਂ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਜਾਂਚ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇਗੀ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ, ਜਿੱਥੇ ਸਬੂਤ ਸੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵਕੀਲ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਅਤੇ ਕੋਰ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਅਸੀਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਟ ਉਸੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਸਮਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਵੈਲਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਨੁਵਾਦ ਸਮੇਤ ਵਿਕਲਪਕ ਫਾਰਮੈਟ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।

ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਬਾਰੇ ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਸਵਾਲ

ਕੋਵਿਡ-19 ਗਾਈਡੈਂਸ (ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ / ਸਾਈਮਰੂ)