ਹਰ ਕਹਾਣੀ ਮਾਅਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ: ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਅਨੁਭਵ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ

  • ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ: 28 ਜੁਲਾਈ 2023
  • ਵਿਸ਼ੇ: ਹਰ ਕਹਾਣੀ ਮਾਅਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ

ਅੱਜ, ਯੂਕੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਇਨਕੁਆਰੀ ਨੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਯੂਕੇ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਨ।

12,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਰ ਸਟੋਰੀ ਮੈਟਰਸ, ਇਨਕੁਆਰੀ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਸੁਣਨ ਦੀ ਕਸਰਤ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਰ ਕਹਾਣੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੇ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਏਜ ਯੂਕੇ, ਮੈਰੀ ਕਿਊਰੀ, ਸ਼ੈਲਟਰ, ਸੈਂਸ ਅਤੇ ਰਾਇਲ ਕਾਲਜ ਆਫ਼ ਮਿਡਵਾਈਵਜ਼ ਸਮੇਤ ਹਰ ਸਟੋਰੀ ਮੈਟਰਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ 60 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਈਨ ਅੱਪ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਨੁਭਵ ਯੂਕੇ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਹਨ।

ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਹਨ ਜੋ ਲੋਕ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਰਸਤਾ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਰਾਹੀਂ ਹੈ ਹਰ ਕਹਾਣੀ ਮਾਅਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਆਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮ. ਇੱਕ ਆਸਾਨ ਰੀਡ ਫਾਰਮ ਹੁਣ ਈਮੇਲ ਜਾਂ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ PDF ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸੈਨਤ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਆਇਰਿਸ਼ ਸੈਨਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀਡੀਓ ਰੀਲੇਅ ਵਿਕਲਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਫਾਰਮੈਟਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਹਰ ਕਹਾਣੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ.

ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਕੇ-ਵਿਆਪੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਇਲਟ ਪਤਝੜ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਨ; ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਕਿਸੇ ਕਾਨਫਰੰਸ, ਮੀਟਿੰਗ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਰ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ engagement@covid19.public-inquiry.uk.

ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਯੂਕੇ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਸੁਣਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਇੱਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਸੰਚਾਰ ਮਾਹਰ M&C ਸਾਚੀ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੰਮ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ ਹਰ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਯੂਕੇ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੇ ਸਮੂਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਸਨ।

“ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਰ ਕਹਾਣੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

"ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਲਈ ਯੂਕੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।"

ਜਾਂਚ ਸਕੱਤਰ, ਬੇਨ ਕੋਨਾਹ

ਹਰ ਸਟੋਰੀ ਮੈਟਰਸ ਯੂਕੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਇਨਕੁਆਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਯੂਕੇ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 'ਤੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਸਬੂਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ, ਜਾਂਚ ਦੇ ਚੇਅਰ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦੀ ਰਸਮੀਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ:

M&C Saatchi ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਖੋਜ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸਦੀ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜੋ ਹਰ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੇਗੀ। M&C Saatchi ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚ ਹੋਵੇਗੀ।