ਜਾਂਚ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਤੋਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਪੱਤਰ

  • ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ: 11 ਮਾਰਚ 2022
  • ਕਿਸਮ: ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ

ਚੇਅਰ ਨੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਨਤਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ