ਕੋਰ ਯੂਕੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ - ਸਕਾਟਲੈਂਡ (ਮੋਡਿਊਲ 2A) - ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ


ਪ੍ਰਸਾਰਣ

ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ YouTube ਚੈਨਲ (ਨਵੀਂ ਟੈਬ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ).

ਚੇਤਾਵਨੀ: ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਸਖ਼ਤ ਭਾਸ਼ਾ ਸਬੂਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਏਜੰਡਾ

ਦਿਨ ਏਜੰਡਾ
ਬੁੱਧਵਾਰ
24 ਜਨਵਰੀ 24
ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਮਾਂ ਸਵੇਰੇ 10:00 ਵਜੇ
ਸਵੇਰ
  • ਸੁਤੰਤਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸਬੂਤ
  • ਪ੍ਰੋ. ਮਾਰਕ ਵੂਲਹਾਊਸ (ਐਡਿਨਬਰਗ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਛੂਤ ਵਾਲੀ ਬਿਮਾਰੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ)
  • ਪ੍ਰੋ. ਸਟੀਫਨ ਰੀਚਰ (ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਸੇਂਟ ਐਂਡਰਿਊਜ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ)
ਦੁਪਹਿਰ
  • ਡਾ ਪਾਬਲੋ ਗਰੇਜ਼ (ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਸਟ੍ਰੈਥਕਲਾਈਡ)
  • ਪ੍ਰੋ. ਸੂਜ਼ਨ ਮੈਕਵੀ (ਐਡਿਨਬਰਗ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਕੁਆਂਟੀਟੇਟਿਵ ਕ੍ਰਿਮਿਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ)
ਸਮਾਪਤੀ ਸਮਾਂ ਸ਼ਾਮ 4:00 ਵਜੇ