ਕੋਰ ਯੂਕੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ - ਸਕਾਟਲੈਂਡ (ਮੋਡਿਊਲ 2A) - ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ


ਪ੍ਰਸਾਰਣ

ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ YouTube ਚੈਨਲ (ਨਵੀਂ ਟੈਬ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ).

ਚੇਤਾਵਨੀ: ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਸਖ਼ਤ ਭਾਸ਼ਾ ਸਬੂਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਏਜੰਡਾ

ਦਿਨ ਏਜੰਡਾ
ਵੀਰਵਾਰ
25 ਜਨਵਰੀ 24
ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਮਾਂ ਸਵੇਰੇ 10:00 ਵਜੇ
ਸਵੇਰ
  • ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਮਾਣ
  • ਐਲੀਸਟਰ ਜੈਕ ਐਮ.ਪੀ (ਸਕੌਟਲੈਂਡ ਲਈ ਰਾਜ ਸਕੱਤਰ)
  • ਐਲਿਜ਼ਾਬੈਥ ਲੋਇਡ (ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਆਫ਼ ਸਟਾਫ ਟੂ ਆਰ.ਟੀ. ਮਾਨਯੋਗ ਨਿਕੋਲਾ ਸਟਰਜਨ MSP)
ਦੁਪਹਿਰ
  • ਹੁਮਜ਼ਾ ਯੂਸਫ਼ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ (ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੰਤਰੀ)
ਸਮਾਪਤੀ ਸਮਾਂ ਸ਼ਾਮ 4:00 ਵਜੇ