ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਆਫ਼ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ, ਮਿਤੀ 28 ਸਤੰਬਰ 2022 ਤੋਂ ਬੇਨਤੀਆਂ

  • ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ: 4 ਅਕਤੂਬਰ 2022
  • ਕਿਸਮ: ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ
  • ਮੋਡੀਊਲ: ਮੋਡੀਊਲ 1

ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, 28 ਸਤੰਬਰ 2022 ਤੋਂ ਬੇਨਤੀਆਂ

ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ