28 સપ્ટેમ્બર 2022 ના રોજ, જાહેર આરોગ્યના ડિરેક્ટર્સ એસોસિએશન તરફથી સબમિશન

  • પ્રકાશિત: 4 ઓક્ટોબર 2022
  • પ્રકાર: પ્રકાશન
  • મોડ્યુલ: મોડ્યુલ 1

એસોસિએશન ઑફ ડિરેક્ટર્સ ઑફ પબ્લિક હેલ્થ તરફથી સબમિશન, 28 સપ્ટેમ્બર 2022

આ દસ્તાવેજ ડાઉનલોડ કરો