ਸਕਾਟਿਸ਼ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਿਆਂ ਲਈ ਦੁਖੀ ਪਰਿਵਾਰ — CP ਨਿਰਧਾਰਨ — ਮਾਡਿਊਲ 2 — 13 ਅਕਤੂਬਰ 2022

  • ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ: 1 ਨਵੰਬਰ 2022
  • ਕਿਸਮ: ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ
  • ਮੋਡੀਊਲ: ਮੋਡੀਊਲ 2

ਸਕੌਟਿਸ਼ ਕੋਵਿਡ-19 ਬੇਰੀਵਡ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਰ ਭਾਗੀਦਾਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ, ਮਿਤੀ 13 ਅਕਤੂਬਰ 2022

ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ