ન્યાય માટે સ્કોટિશ કોવિડ-19 શોકગ્રસ્ત પરિવારો — CP નિર્ધારણ — મોડ્યુલ 2 — 13 ઑક્ટોબર 2022

  • પ્રકાશિત: 1 નવેમ્બર 2022
  • પ્રકાર: પ્રકાશન
  • મોડ્યુલ: મોડ્યુલ 2

13 ઑક્ટોબર 2022ના રોજ સ્કોટિશ કોવિડ-19 બેરીવ્ડ ફેમિલીઝ ફોર જસ્ટિસ દ્વારા કરવામાં આવેલી કોર પાર્ટિસિપન્ટ એપ્લિકેશનના અધ્યક્ષ દ્વારા નિર્ધારણની સૂચના

આ દસ્તાવેજ ડાઉનલોડ કરો