ਸੇਵ ਦ ਚਿਲਡਰਨ ਯੂਕੇ, ਜਸਟ ਫਾਰ ਕਿਡਜ਼ ਲਾਅ ਐਂਡ ਦ ਚਿਲਡਰਨ ਰਾਈਟਸ ਅਲਾਇੰਸ ਫਾਰ ਇੰਗਲੈਂਡ - ਸੀਪੀ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ - 13 ਅਕਤੂਬਰ 2022

  • ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ: 1 ਨਵੰਬਰ 2022
  • ਕਿਸਮ: ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ
  • ਮੋਡੀਊਲ: ਮੋਡੀਊਲ 2

ਸੇਵ ਦ ਚਿਲਡਰਨ ਯੂਕੇ, ਜਸਟ ਫਾਰ ਕਿਡਜ਼ ਲਾਅ ਐਂਡ ਦ ਚਿਲਡਰਨ ਰਾਈਟਸ ਅਲਾਇੰਸ ਫਾਰ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਮਿਤੀ 13 ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਕੋਰ ਭਾਗੀਦਾਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ

ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ