સેવ ધ ચિલ્ડ્રન યુકે, જસ્ટ ફોર કિડ્સ લો એન્ડ ધ ચિલ્ડ્રન્સ રાઈટ્સ એલાયન્સ ફોર ઈંગ્લેન્ડ — સીપી ડિટરમિનેશન — 13 ઓક્ટોબર 2022

  • પ્રકાશિત: 1 નવેમ્બર 2022
  • પ્રકાર: પ્રકાશન
  • મોડ્યુલ: મોડ્યુલ 2

સેવ ધ ચિલ્ડ્રન યુકે, જસ્ટ ફોર કિડ્સ લો અને ઈંગ્લેન્ડ માટે ચિલ્ડ્રન્સ રાઈટ્સ એલાયન્સ દ્વારા કરવામાં આવેલી કોર પાર્ટિસિપન્ટ એપ્લિકેશનના અધ્યક્ષ દ્વારા નિર્ધારણની સૂચના, તારીખ 13 ઓક્ટોબર 2022

આ દસ્તાવેજ ડાઉનલોડ કરો