ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਉੱਤਰੀ ਆਇਰਲੈਂਡ ਵਿਭਾਗ - CP ਨਿਰਧਾਰਨ - 26 ਅਕਤੂਬਰ 2022

  • ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ: 2 ਨਵੰਬਰ 2022
  • ਕਿਸਮ: ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ
  • ਮੋਡੀਊਲ: ਮੋਡੀਊਲ 2C

ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਉੱਤਰੀ ਆਇਰਲੈਂਡ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ 26 ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਰ ਭਾਗੀਦਾਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ

ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ