અર્થતંત્ર માટે ઉત્તરી આયર્લૅન્ડ વિભાગ — CP નિર્ધારણ — 26 ઑક્ટોબર 2022

  • પ્રકાશિત: 2 નવેમ્બર 2022
  • પ્રકાર: પ્રકાશન
  • મોડ્યુલ: મોડ્યુલ 2C

અર્થતંત્ર માટે ઉત્તરી આયર્લૅન્ડ વિભાગ દ્વારા કરવામાં આવેલ મુખ્ય સહભાગી અરજીના અધ્યક્ષ દ્વારા નિર્ધારણની સૂચના, તારીખ 26 ઑક્ટોબર 2022

આ દસ્તાવેજ ડાઉનલોડ કરો