ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਦੀ ਕੌਂਸਲ - ਸੀਪੀ ਨਿਰਧਾਰਨ - ਮਾਡਿਊਲ 2ਬੀ - 13 ਅਕਤੂਬਰ 2022

  • ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ: 1 ਨਵੰਬਰ 2022
  • ਕਿਸਮ: ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ
  • ਮੋਡੀਊਲ: ਮੋਡੀਊਲ 2B

13 ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਦੀ ਕੌਂਸਲ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਰ ਭਾਗੀਦਾਰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਚੇਅਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ

ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ