રાષ્ટ્રીય પોલીસ વડાની પરિષદ - CP નિર્ધારણ - મોડ્યુલ 2B - 13 ઓક્ટોબર 2022

  • પ્રકાશિત: 1 નવેમ્બર 2022
  • પ્રકાર: પ્રકાશન
  • મોડ્યુલ: મોડ્યુલ 2B

13 ઓક્ટોબર 2022 ના રોજ નેશનલ પોલીસ ચીફ કાઉન્સિલ દ્વારા કરવામાં આવેલી કોર પાર્ટિસિપન્ટ એપ્લિકેશનના અધ્યક્ષ દ્વારા નિર્ધારણની સૂચના

આ દસ્તાવેજ ડાઉનલોડ કરો