ਕੈਬਨਿਟ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ, ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟੀ ਅਤੇ ਐਥਿਕਸ ਨੂੰ ਪੱਤਰ

  • ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ: 12 ਅਕਤੂਬਰ 2022
  • ਕਿਸਮ: ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ
  • ਮੋਡੀਊਲ: ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ

11 ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਨੂੰ, ਯੂਕੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਇਨਕੁਆਰੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ, ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟੀ ਅਤੇ ਐਥਿਕਸ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ।

ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ