કેબિનેટ ઓફિસમાં ડાયરેક્ટર જનરલ, પ્રોપ્રાઇટી અને એથિક્સને પત્ર

  • પ્રકાશિત: 12 ઓક્ટોબર 2022
  • પ્રકાર: પ્રકાશન
  • મોડ્યુલ: લાગુ પડતું નથી

11 ઓક્ટોબર 2022ના રોજ, યુકે કોવિડ-19 ઈન્કવાયરીના સેક્રેટરીએ કેબિનેટ ઓફિસના ડિરેક્ટર જનરલ, પ્રોપ્રાઈટી અને એથિક્સને રેકોર્ડની જાળવણી અંગે પત્ર લખ્યો.

આ દસ્તાવેજ ડાઉનલોડ કરો