ਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਗੋਲਟੇਬਲ ਨਸਲੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ, ਸ਼ਰਣ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਚਰਚਾ ਪ੍ਰਤੀਲਿਪੀ - 15 ਮਾਰਚ 2022

  • ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ: 15 ਮਾਰਚ 2022
  • ਕਿਸਮ: ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ
  • ਮੋਡੀਊਲ: ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ

ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰਤਾ ਗੋਲਟੇਬਲ ਨਸਲੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ, ਸ਼ਰਣ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਚਰਚਾ ਪ੍ਰਤੀਲਿਪੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ - 15 ਮਾਰਚ 2022

ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ