ਡਿਸਏਬਿਲਟੀ ਰਾਈਟਸ ਯੂਕੇ, ਡਿਸਏਬਿਲਟੀ ਵੇਲਜ਼, ਇਨਕਲੂਸ਼ਨ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਅਤੇ ਡਿਸਏਬਿਲਟੀ ਐਕਸ਼ਨ ਨਾਰਦਰਨ ਆਇਰਲੈਂਡ — ਸੀਪੀ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ — ਮੋਡੀਊਲ 3 — 16 ਫਰਵਰੀ 2023

  • ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ: 28 ਫਰਵਰੀ 2023
  • ਕਿਸਮ: ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ
  • ਮੋਡੀਊਲ: ਮੋਡੀਊਲ 3

ਡਿਸਏਬਿਲਟੀ ਰਾਈਟਸ ਯੂ.ਕੇ., ਡਿਸਏਬਿਲਟੀ ਵੇਲਜ਼, ਇਨਕਲੂਸ਼ਨ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਅਤੇ ਡਿਸਏਬਿਲਟੀ ਐਕਸ਼ਨ ਉੱਤਰੀ ਆਇਰਲੈਂਡ, ਮਿਤੀ 16 ਫਰਵਰੀ 2023 ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਰ ਭਾਗੀਦਾਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ

ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ