ડિસેબિલિટી રાઈટ્સ યુકે, ડિસેબિલિટી વેલ્સ, ઈન્ક્લુઝન સ્કોટલેન્ડ અને ડિસેબિલિટી એક્શન નોર્ધન આયર્લેન્ડ — સીપી ડિટરમિનેશન — મોડ્યુલ 3 — 16 ફેબ્રુઆરી 2023

  • પ્રકાશિત: 28 ફેબ્રુઆરી 2023
  • પ્રકાર: પ્રકાશન
  • મોડ્યુલ: મોડ્યુલ 3

ડિસેબિલિટી રાઇટ્સ યુકે, ડિસેબિલિટી વેલ્સ, ઇન્ક્લુઝન સ્કોટલેન્ડ અને ડિસેબિલિટી એક્શન નોર્ધન આયર્લેન્ડ, તારીખ 16 ફેબ્રુઆરી 2023 દ્વારા કરવામાં આવેલી કોર પાર્ટિસિપન્ટ એપ્લિકેશનના અધ્યક્ષ દ્વારા નિર્ધારણની સૂચના

આ દસ્તાવેજ ડાઉનલોડ કરો