ਅਪੰਗਤਾ ਐਕਸ਼ਨ ਉੱਤਰੀ ਆਇਰਲੈਂਡ - CP ਨਿਰਧਾਰਨ - 16 ਨਵੰਬਰ 2022

  • ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ: 21 ਨਵੰਬਰ 2022
  • ਕਿਸਮ: ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ
  • ਮੋਡੀਊਲ: ਮੋਡੀਊਲ 2C

16 ਨਵੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਡਿਸਏਬਿਲਟੀ ਐਕਸ਼ਨ ਉੱਤਰੀ ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਰ ਭਾਗੀਦਾਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ

ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ