ડિસેબિલિટી એક્શન ઉત્તરી આયર્લેન્ડ — CP નિર્ધારણ — 16 નવેમ્બર 2022

  • પ્રકાશિત: 21 નવેમ્બર 2022
  • પ્રકાર: પ્રકાશન
  • મોડ્યુલ: મોડ્યુલ 2C

16 નવેમ્બર 2022 ના રોજ, વિકલાંગતા એક્શન ઉત્તરી આયર્લૅન્ડ દ્વારા કરવામાં આવેલ મુખ્ય સહભાગી અરજીના અધ્યક્ષ દ્વારા નિર્ધારણની સૂચના

આ દસ્તાવેજ ડાઉનલોડ કરો