29 ਮਾਰਚ 2023 ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਮਾਡਿਊਲ 2ਬੀ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਰਦੇਸ਼

  • ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ: 5 ਅਪ੍ਰੈਲ 2023
  • ਕਿਸਮ: ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ
  • ਮੋਡੀਊਲ: ਮੋਡੀਊਲ 2B

ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ 29 ਮਾਰਚ 2023 ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਮਾਡਿਊਲ 2ਬੀ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੇਅਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ

ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ