29 માર્ચ 2023 ના રોજ બીજા મોડ્યુલ 2B પ્રારંભિક સુનાવણી પછીના નિર્દેશો

  • પ્રકાશિત: 5 એપ્રિલ 2023
  • પ્રકાર: પ્રકાશન
  • મોડ્યુલ: મોડ્યુલ 2B

આ દસ્તાવેજ 29 માર્ચ 2023 ના રોજ બીજા મોડ્યુલ 2B પ્રારંભિક સુનાવણી પછી અધ્યક્ષના નિર્દેશોની વિગતો આપે છે

આ દસ્તાવેજ ડાઉનલોડ કરો