ਕੋਵਿਡ ਏਡ — CP ਨਿਰਧਾਰਨ — ਮਾਡਿਊਲ 1 — 16 ਦਸੰਬਰ 2022

  • ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ: 19 ਦਸੰਬਰ 2022
  • ਕਿਸਮ: ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ
  • ਮੋਡੀਊਲ: ਮੋਡੀਊਲ 1

ਕੋਵਿਡ ਏਡ ਦੁਆਰਾ ਮਾਡਿਊਲ 1, ਮਿਤੀ 16 ਦਸੰਬਰ 2022 ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਰ ਭਾਗੀਦਾਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ

ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ