કોવિડ એઇડ — CP નિર્ધારણ — મોડ્યુલ 1 — 16 ડિસેમ્બર 2022

  • પ્રકાશિત: 19 ડિસેમ્બર 2022
  • પ્રકાર: પ્રકાશન
  • મોડ્યુલ: મોડ્યુલ 1

કોવિડ એઇડ દ્વારા મોડ્યુલ 1 માટે કોર પાર્ટિસિપન્ટ એપ્લિકેશનના અધ્યક્ષ દ્વારા નિર્ધારણની સૂચના, તારીખ 16 ડિસેમ્બર 2022

આ દસ્તાવેજ ડાઉનલોડ કરો