ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ - CP ਨਿਰਧਾਰਨ - ਮਾਡਿਊਲ 3 - 14 ਫਰਵਰੀ 2023

  • ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ: 28 ਫਰਵਰੀ 2023
  • ਕਿਸਮ: ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ
  • ਮੋਡੀਊਲ: ਮੋਡੀਊਲ 3

14 ਫਰਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਪਬਲਿਕ ਇੰਟਰਸਟ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਰ ਭਾਗੀਦਾਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ

ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ