ਕਮਜ਼ੋਰਾਂ ਲਈ ਦੇਖਭਾਲ ਮੁਹਿੰਮ — CP ਨਿਰਧਾਰਨ — ਮੋਡੀਊਲ 3 — 13 ਫਰਵਰੀ 2023

  • ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ: 28 ਫਰਵਰੀ 2023
  • ਕਿਸਮ: ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ
  • ਮੋਡੀਊਲ: ਮੋਡੀਊਲ 3

13 ਫਰਵਰੀ 2037, ਮਿਤੀ 13 ਫਰਵਰੀ 2037 ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲਈ ਦੇਖਭਾਲ ਮੁਹਿੰਮ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਰ ਭਾਗੀਦਾਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ

ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ