ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਟੂਲਕਿੱਟ


ਇਹ ਗਾਈਡ ਉਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਇਨਕੁਆਰੀ ਦੀਆਂ ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਦੀ ਜਨਤਕ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਇਨਕੁਆਰੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ 13 ਜੂਨ 2023 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ, ਇੱਕ ਤਿੰਨ ਮਿੰਟ ਦੇਰੀ ਦੇ ਅਧੀਨ. ਸੁਣਵਾਈ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਜਨਤਕ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਤੱਕ ਆਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਹਨ:

ਕਦਮ 1: ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ

 • ਸਥਾਨ: ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਸਥਾਨਕ ਚੈਰਿਟੀ/ਚਰਚ ਹਾਲ/ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਪੇਸ ਅਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ। ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਸਥਾਨ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?
 • ਪਹੁੰਚਯੋਗਤਾ: ਪਹੁੰਚਯੋਗਤਾ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਕੀ ਇਮਾਰਤ ਤੱਕ ਕਦਮ-ਮੁਕਤ ਪਹੁੰਚ ਹੈ? ਕੀ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਟਾਇਲਟ ਉਪਲਬਧ ਹਨ?
 • ਬਿਲਡਿੰਗ/ਕਮਰੇ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ - ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਵੈਂਟ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਕੀ ਸਥਾਨ ਸਾਰੇ ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡਾ ਹੈ?
 • ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਹਾਇਤਾ: ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੋਗੇ ਜੋ ਟਰਿਗਰਿੰਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹਨ?
 • ਲੋਕ: ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਟਾਫ ਦੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ?
 • ਸਹੂਲਤਾਂ: ਕੀ ਹਾਜ਼ਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਟਾਇਲਟ ਜਾਂ ਰਿਫਰੈਸ਼ਮੈਂਟ ਉਪਲਬਧ ਹੈ?
 • ਅੱਗ ਦੇ ਨਿਕਾਸ: ਸਭ ਤੋਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਫਾਇਰ ਨਿਕਾਸ ਕਿੱਥੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਸੁਚੇਤ ਕਰਾਂਗਾ?
 • ਫਾਇਰ ਅਲਾਰਮ: ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਾਇਰ ਅਲਾਰਮ ਟੈਸਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਕਰੀਨ ਕਰਾਂਗੇ?

ਕਦਮ 2: ਤਕਨੀਕੀ

 • ਸਥਿਰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ: ਕੀ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਥਿਰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੈ?
 • ਡਿਵਾਈਸਾਂ: ਕੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸਮਰਥਿਤ ਡਿਵਾਈਸ ਹੈ?
 • ਸਕ੍ਰੀਨਾਂ: ਕੀ ਸਕ੍ਰੀਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਸ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?
 • ਕੇਬਲ: ਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਟਰਨੈੱਟ-ਸਮਰਥਿਤ ਡਿਵਾਈਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਸਕ੍ਰੀਨਾਂ/ਮਾਨੀਟਰਾਂ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹੀ ਕੇਬਲਾਂ ਹਨ?
 • ਪੋਜੀਸ਼ਨਿੰਗ: ਕੀ ਸਕ੍ਰੀਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਲਈ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਣ?
 • ਆਡੀਓ: ਕੀ ਡਿਵਾਈਸ ਵਿੱਚ ਬਿਲਟ-ਇਨ ਸਪੀਕਰ ਹਨ? ਜੇ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਕੀ ਮੈਂ ਸਪੀਕਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?
 • ਉਪਸਿਰਲੇਖ: ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ YouTube 'ਤੇ ਉਪਸਿਰਲੇਖਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਓ?

ਕਦਮ 3: ਪ੍ਰਚਾਰ / ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਉਣਾ

 • ਮੈਂ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਕ੍ਰੀਨ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕਿਵੇਂ ਵਧਾਵਾਂਗਾ?
 • ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਡਾਇਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੁੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ?
 • ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਸੱਦਾ ਭੇਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?
 • ਮੈਂ ਸੱਦੇ ਕਿਵੇਂ ਭੇਜਾਂਗਾ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਾਕ/ਈਮੇਲ/ਟੈਕਸਟ ਮੈਸੇਜ/ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ)?
 • ਕੀ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗਾ?

ਕਦਮ 4 (ਵਿਕਲਪਿਕ): ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ

 • ਕੀ ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?
 • GDPR ਵਿਚਾਰ:
  • ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗਣ ਵੇਲੇ GDPR ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।
  • ਤੁਸੀਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ 'ਤੇ ਕੁਝ ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਇਹ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਡੇਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਬਦਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਰੱਖਣ ਲਈ।
  • ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੋਗੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਓਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਡੇਟਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੋ।
  • ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿਸ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ/ਮਿਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਕਦਮ 5: ਫੀਡਬੈਕ

 • ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਫੀਡਬੈਕ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਲਈ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ?