ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੋਟਿਸ


ਯੂਕੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਇਨਕੁਆਰੀ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਜਨਤਕ ਜਾਂਚ ਹੈ ਜੋ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਕੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਸਬਕ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ।

ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਹਾਂ

ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਹਾਂ, ਜੋ ਕੈਬਨਿਟ ਦਫ਼ਤਰ ਦੁਆਰਾ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਡਾਟਾ ਕੰਟਰੋਲਰ ਹਾਂ।

ਅਸੀਂ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਯੂਕੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਇਨਕੁਆਰੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਡੇਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ?

ਅਸੀਂ ਯੂਕੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਇਨਕੁਆਰੀ (ਪੁੱਛਗਿੱਛ) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਡੇਟਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

 • ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ
 • ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਗਵਾਹਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸਮੇਤ ਬਾਹਰੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਜਾਂ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ
 • ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਬਾਰੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
 • ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ
 • ਜਨਤਕ ਪੱਤਰ ਵਿਹਾਰ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ
 • ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ
 • ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ
 • ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਈਮੇਲਾਂ (ਈਮੇਲ ਅੱਪਡੇਟ) ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਈਨ ਅੱਪ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ

ਕਿਹੜਾ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ?

ਅਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:

 • ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਸਬੂਤ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ: ਨਾਮ, ਪਤਾ, ਈਮੇਲ ਪਤਾ, ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ, ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ, ਰਾਏ, ਸਿਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਦੋਸ਼ ਅਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਵੈਸੇਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ।
 • ਬਾਹਰੀ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ: ਨਾਮ, ਪਤਾ, ਈਮੇਲ ਪਤਾ, ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ (ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ), ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ (ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ)।
 • ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ (ਸੁਣਨ ਦੀ ਕਸਰਤ ਸਮੇਤ): ਨਾਮ, ਪਤਾ, ਈਮੇਲ ਪਤਾ, ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ (ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ), ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ (ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ), ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਏ। ਅਸੀਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਡੇਟਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਨਸਲੀ ਮੂਲ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਦੋਸ਼ ਅਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਵੈਇੱਛੁਕ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉੱਤਰਦਾਤਾਵਾਂ ਜਾਂ ਤੀਜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵਾਧੂ ਜੀਵਨੀ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸਵੈਇੱਛੁਕ ਹੈ।
 • ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ: ਸਾਡੀ ਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡੇਟਾ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਾਈਟ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ।
 • ਜਨਤਕ ਪੱਤਰ-ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ: ਨਾਮ, ਪਤਾ, ਈਮੇਲ ਪਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਤਰ-ਵਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਉਠਾਏ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵੇਰਵੇ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਵੈਸੇਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਵੈਸੇਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਡੇਟਾ ਜਾਂ ਡੇਟਾ 'ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
 • ਈਮੇਲ ਅੱਪਡੇਟ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ: ਨਾਮ ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਪਤਾ।
 • ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ: ਨਾਮ, ਪਤਾ, ਈਮੇਲ ਪਤਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਨਤੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼।
 • ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ: ਨਾਂ, ਈਮੇਲ ਪਤੇ, ਫੋਟੋਆਂ, ਵੀਡੀਓਜ਼, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈਂਡਲ, ਰਾਏ, ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਸਮੇਤ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਕੋਈ ਹੋਰ ਡਾਟਾ।

ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਕੀ ਹੈ?

ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਰਜ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਜਾਂ ਡੇਟਾ ਕੰਟਰੋਲਰ ਵਿੱਚ ਨਿਯਤ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ (ਆਰਟੀਕਲ 6( 1)(e) UK GDPR)। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਂਚ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੰਦਰਭ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇ।

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ: ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਪੋਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਡੇਟਾ ਕੰਟਰੋਲਰ ਵਿੱਚ ਨਿਯਤ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਰਜ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ( ਆਰਟੀਕਲ 6(1)(e) UK GDPR)। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਪਭੋਗਤਾ ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ (ਆਰਟੀਕਲ 6(1)(a) UK GDPR)।

ਈਮੇਲ ਅਪਡੇਟਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ: ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਾਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਹਿੱਤਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਇਸਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ (ਆਰਟੀਕਲ 6(1)(f) UK GDPR) ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਈਮੇਲ ਅਪਡੇਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਿਮਤੀ। (ਆਰਟੀਕਲ 6(1)(a) UK GDPR)।

ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ: ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਡੇਟਾ ਕੰਟਰੋਲਰ (ਆਰਟੀਕਲ 6(1)(c) UK GDPR) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਡੇਟਾ ਵਜੋਂ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਨਸਲੀ ਜਾਂ ਨਸਲੀ ਮੂਲ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ, ਜਾਂ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਸਦੱਸਤਾ, ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਲੱਖਣ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਜੈਨੇਟਿਕ ਡੇਟਾ, ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਡੇਟਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਹੈ। ਵਿਅਕਤੀ, ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਡਾਟਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸੈਕਸ ਜੀਵਨ ਜਾਂ ਜਿਨਸੀ ਝੁਕਾਅ ਸੰਬੰਧੀ ਡਾਟਾ।

ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ, ਜਾਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਡੇਟਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਐਕਟ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕ੍ਰਾਊਨ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕੰਮ (ਪੈਰਾ 6, ਅਨੁਸੂਚੀ 1, ਡੇਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ 2018)। ਫੰਕਸ਼ਨ ਇਸ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਸ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ?

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਸਾਡੇ IT ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਵੈਬ ਫਾਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਸਵੈਸੇਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਵੈੱਬ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ (ਸਾਡੇ ਵੈਬ ਫਾਰਮ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਸਮੇਤ , ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸੂਝ/ਰੁਝਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ), ਵੈੱਬ ਹੋਸਟਿੰਗ ਸੇਵਾ, ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਈਮੇਲ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਈਨ ਅੱਪ ਕੀਤਾ ਹੈ)।

ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ: ਜਾਂਚ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੂਤ ਜਾਂਚ ਲਈ ਵਕੀਲ, ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕੋਰ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਵਜੋਂ ਮਨੋਨੀਤ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਜਾਂਚ ਪੈਨਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਕੈਬਨਿਟ ਦਫ਼ਤਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। IT ਸੇਵਾਵਾਂ, ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ IT ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਾਤਾ), ਇਨਕੁਆਰੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ 2005 ਐਕਟ ਦੇ s.25 (ਜਿੱਥੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਨਤਾ।

ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ (ਸੁਣਨ ਦੀ ਕਸਰਤ ਸਮੇਤ): ਜਿੱਥੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਵਾਬਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਵਾਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ. ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ (ਉਸ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ), ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਬੰਧਤ ਤੀਜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਨੀਤੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੋਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਪੁੱਛਗਿੱਛਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਢੁਕਵੀਂ ਏਜੰਸੀਆਂ/ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਡਾਟਾ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

ਜਨਤਕ ਪੱਤਰ-ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ: ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਜਾਂ ਵਿਵਸਥਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਵਿਵਸਥਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਚੋਣ ਖੇਤਰ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਵਾਬ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਉਚਿਤ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਵਿਹਾਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ MP ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ: ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ।

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ?

ਸਬੂਤ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ: ਸਬੂਤ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਤੱਕ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੁਆਰਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਅੰਤ 'ਤੇ, ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੁਆਰਾ ਰੱਖੇ ਗਏ ਕੁਝ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਨੂੰ - ਜਿੱਥੇ ਇਸਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ - ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਰਕਾਈਵਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂਚ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਜਨਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਿਕਾਰਡ ਐਕਟ 1958. ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਜੋ ਪੁਰਾਲੇਖ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ: ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਖਾਸ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਅੱਪਡੇਟ ਜਾਂ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਾਲਾਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.

ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ (ਸੁਣਨ ਦੀ ਕਸਰਤ ਸਮੇਤ): ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੁੱਲ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨ ਕੈਲੰਡਰ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਯੋਗ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ: ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਡੇਟਾ ਨੂੰ 2 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਕੂਕੀਜ਼ ਦੀ ਮੁੜ-ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ 'ਤੇ ਸਵੈ-ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਜਨਤਕ ਪੱਤਰ-ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ: ਪੱਤਰ-ਵਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੱਤਰ ਵਿਹਾਰ ਦੇ 3 ਕੈਲੰਡਰ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਾਂ ਕੇਸ ਬੰਦ ਜਾਂ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਨਤਕ ਪੱਤਰ ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਰਿਕਾਰਡ ਲਈ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ: ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਸੰਪਰਕ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੁਆਰਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਛਾਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਛਾਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ: ਸਾਡੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੰਤਮ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਡੇਟਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੁਆਰਾ ਮਿਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ।

ਈਮੇਲ ਅੱਪਡੇਟ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ: ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ।

ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ

ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇ ਜਵਾਬਦਾਤਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।

ਬਾਹਰੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਜਾਂ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਵੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਸਮੇਤ ਜਨਤਕ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਮੇਰੇ ਹੱਕ ਕੀ ਹਨ?

 • ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
 • ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਸ਼ੁੱਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਦੇ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾਵੇ।
 • ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧੂਰਾ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੂਰਕ ਬਿਆਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
 • ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਹੁਣ ਕੋਈ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।
 • ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤਿਬੰਧਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
 • ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰ ਛੋਟਾਂ ਜਾਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਸ-ਦਰ-ਕੇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਮੇਰਾ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਕਿੱਥੇ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਸਾਡੇ IT ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਅਤੇ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਢੁਕਵੇਂ ਫੈਸਲੇ, ਜਾਂ ਉਚਿਤ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡੇਟਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਸਮਝੌਤਾ, ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੁਆਰਾ ਬਰਾਬਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ

ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਲਈ ਡੇਟਾ ਕੰਟਰੋਲਰ ਯੂਕੇ ਕੋਵਿਡ -19 ਜਾਂਚ ਦਫਤਰ ਹੈ। ਡੇਟਾ ਕੰਟਰੋਲਰ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਵੇ ਹਨ: contact@covid19.public-inquiry.uk

ਤੁਸੀਂ ਯੂਕੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਇਨਕੁਆਰੀ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਅਫਸਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਡੇਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਅਫਸਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਯੂਕੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਇਨਕੁਆਰੀ ਡੀਪੀਓ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਵੇ: dpo@covid19.public-inquiry.uk

ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਅਪੀਲਾਂ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ (ICO) ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ICO ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ।

ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ: ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫਤਰ, ਵਾਈਕਲਿਫ ਹਾਊਸ, ਵਾਟਰ ਲੇਨ, ਵਿਲਮਸਲੋ, ਚੈਸ਼ਾਇਰ, SK9 5AF।

0303 123 1113 ਜਾਂ icocasework@ico.org.uk

ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਦਾਲਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿਪਟਾਰਾ ਮੰਗਣ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰ 'ਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੈ।

ਸਮੀਖਿਆ

ਇਸ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਨਵੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।