અપડેટ: તેની બીજી તપાસ માટે પુરાવાની સુનાવણી શરૂ કરવા માટે તપાસ

  • પ્રકાશિત: 29 ઓગસ્ટ 2023
  • વિષયો: સુનાવણી, મોડ્યુલ 2

આ ઈન્કવાયરી તેની બીજી તપાસ માટે પુરાવાઓની સુનાવણી શરૂ કરશે, મુખ્ય UK નિર્ણય લેવાની અને રાજકીય શાસન (મોડ્યુલ 2) ની તપાસ કરીને, ઑક્ટોબર 3જી મંગળવારથી.

સુનાવણી નવ અઠવાડિયામાં થશે અને ગુરુવાર 14મી ડિસેમ્બરે પૂર્ણ થવાની ધારણા છે.

સુનાવણીના સમયપત્રકમાં બે અઠવાડિયાના વિરામ હશે:

  • w/c સોમવાર 23 ઓક્ટોબર.
  • w/c સોમવાર 13મી નવેમ્બર.

ખાતે સુનાવણી હાથ ધરવામાં આવશે ડોર્લેન્ડ હાઉસ, લંડન, W2 6BU (નકશો). સુનાવણી લોકો માટે હાજરી આપવા માટે ખુલ્લી રહેશે. કેવી રીતે હાજરી આપવી તેની માહિતી અમારી વેબસાઇટ પર મળી શકે છે. સાક્ષી સમયપત્રક સમયની નજીક અમારી વેબસાઇટ પર ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવશે.

મોડ્યુલ 2A માટે વધુ પ્રાથમિક સુનાવણી, જે સ્કોટલેન્ડમાં નિર્ણય લેવા અને રાજકીય શાસન પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે, તે કામચલાઉ ધોરણે ડોરલેન્ડ હાઉસમાં ગુરુવાર 26મી ઓક્ટોબરે યોજાવાની છે. જાન્યુઆરી 2024માં સ્કોટલેન્ડમાં જાહેર સુનાવણી હાથ ધરવામાં આવશે.

સુનાવણી ત્રણ મિનિટના વિલંબને આધિન, પૂછપરછની YouTube ચેનલ પર જોવા માટે ઉપલબ્ધ રહેશે.

અમે દરેક દિવસના અંતે સુનાવણીની કાર્યવાહીની ટ્રાન્સક્રિપ્ટ પ્રકાશિત કરીશું. સુનાવણીનું રેકોર્ડિંગ ઈન્કવાયરીની વેબસાઈટ પર પછીની તારીખે પ્રકાશિત કરવામાં આવશે.

વેલ્શ ભાષાના અનુવાદ સહિત વૈકલ્પિક ફોર્મેટ, વિનંતી પર ઉપલબ્ધ છે.

આગામી સુનાવણીની તારીખોની સંપૂર્ણ સૂચિ અમારી વેબસાઇટ સમયપત્રક પર ઉપલબ્ધ છે.