કોર યુકે નિર્ણય-નિર્ધારણ અને રાજકીય શાસન - સ્કોટલેન્ડ (મોડ્યુલ 2A) - પ્રારંભિક સુનાવણી


પ્રસારણ

આ સુનાવણીનું જીવંત પ્રસારણ સમાપ્ત થઈ ગયું છે. તમે તેને નીચે અથવા અમારા પર પાછું પ્લે કરી શકો છો YouTube ચેનલ (નવા ટેબમાં ખુલે છે).

ચેતવણી: પ્રસંગોપાત મજબૂત ભાષા પુરાવાનો ભાગ બની શકે છે.

કાર્યસૂચિ

10:00 એ (am)

અધ્યક્ષ તરફથી પરિચયાત્મક ટીકા

10:15 એ (am)

લીડ કાઉન્સેલ તરફથી મોડ્યુલ 2A માં આ અંગે અપડેટ:

 • મુખ્ય સહભાગીઓનું હોદ્દો
 • મોડ્યુલ 2A માટે અવકાશની કામચલાઉ રૂપરેખા
 • નિયમ 9 વિનંતીઓ
 • ડિસ્ક્લોઝર
 • ભાવિ સુનાવણી તારીખો

11:15 એ (am)

મુખ્ય સહભાગીઓ તરફથી સબમિશન

પ્રસારણ

આ સુનાવણીનું જીવંત પ્રસારણ સમાપ્ત થઈ ગયું છે. તમે તેને નીચે અથવા અમારા પર પાછું પ્લે કરી શકો છો YouTube ચેનલ (નવા ટેબમાં ખુલે છે).

ચેતવણી: પ્રસંગોપાત મજબૂત ભાષા પુરાવાનો ભાગ બની શકે છે.

કાર્યસૂચિ

10:30 એ (am)

અધ્યક્ષ તરફથી પરિચયાત્મક ટીકા

10:45 એ (am)

કાઉન્સેલ તરફથી પૂછપરછ માટે અપડેટ, સંબંધિત:

 • સુનાવણી માટે વ્યવહારુ વ્યવસ્થા
 • મોડ્યુલ 2A માટે પુરાવા એકત્ર કરવામાં છેલ્લી પ્રિલિમિનરીથી પ્રગતિ
 • નિયમ 9 વિનંતીઓ
 • નિષ્ણાત પુરાવા
 • મુખ્ય સહભાગીઓ
 • બાકીના મોડ્યુલ માટે આયોજન અને સમયપત્રક
 • અત્યારે અને મૌખિક સુનાવણી સુધીનો સમયગાળો
 • ઉદઘાટન અને સમાપન નિવેદનો
 • મૌખિક સુનાવણી હાથ ધરવા માટેની તૈયારી - પુરાવાની દરખાસ્તો અને નિયમ 10
 • મોડ્યુલ 2A નો અવકાશ
 • સ્કોટિશ કોવિડ-19 તપાસ સાથે સહકાર
 • સાંભળવાની કસરત - ("દરેક વાર્તા મહત્વની છે")

12:00 પીએમ (pm)

મુખ્ય સહભાગીઓ તરફથી સબમિશન

પ્રસારણ

આ સુનાવણીનું જીવંત પ્રસારણ સમાપ્ત થઈ ગયું છે. તમે તેને નીચે અથવા અમારા પર પાછું પ્લે કરી શકો છો YouTube ચેનલ (નવા ટેબમાં ખુલે છે).

ચેતવણી: પ્રસંગોપાત મજબૂત ભાષા પુરાવાનો ભાગ બની શકે છે.

કાર્યસૂચિ

10:30 એ (am)

અધ્યક્ષ તરફથી પરિચયાત્મક ટીકા

10:45 એ (am)

કાઉન્સેલ તરફથી પૂછપરછ માટે અપડેટ, સંબંધિત:

 • નિયમ 9 વિનંતીઓ પર અપડેટ
 • સ્કોટિશ સરકાર તરફથી દસ્તાવેજી પુરાવા એકત્ર કરવા
 • મુખ્ય સહભાગીઓ માટે જાહેરાત
 • મુદ્દાઓની સૂચિ, જાન્યુઆરી 2024 માં સુનાવણી માટેની યોજનાઓ,
  અને સાક્ષીઓની કામચલાઉ યાદી
 • નિષ્ણાત સાક્ષીઓ
 • દરેક સ્ટોરી મેટર, મેમોરેશન અને ઈમ્પેક્ટ ફિલ્મો
 • સ્કોટિશ કોવિડ -19 તપાસ
 • મુખ્ય સહભાગીઓ સાથે બેઠકો

12:00 પીએમ (pm)

મુખ્ય સહભાગીઓ તરફથી સબમિશન

મહેરબાની કરીને નોંધ કરો કે સમય કામચલાઉ છે અને ફેરફારને પાત્ર છે.