26 જૂન 2023ના રોજ મોડ્યુલ 1ની જાહેર સુનાવણીની ટ્રાન્સક્રિપ્ટ

  • પ્રકાશિત: 26 જૂન 2023
  • પ્રકાર: પ્રકાશન
  • મોડ્યુલ: મોડ્યુલ 1

મોડ્યુલ 1 જાહેર સુનાવણી, તારીખ 26 જૂન 2023 ની ટ્રાન્સક્રિપ્ટ

આ દસ્તાવેજ ડાઉનલોડ કરો