પર્યાવરણ, ખાદ્ય અને ગ્રામીણ બાબતોના રાજ્ય સચિવ – CP નિર્ધારણ – 7 સપ્ટેમ્બર 2022

  • પ્રકાશિત: 4 ઓક્ટોબર 2022
  • પ્રકાર: પ્રકાશન
  • મોડ્યુલ: મોડ્યુલ 1

રાજ્યના પર્યાવરણ, ખાદ્ય અને ગ્રામીણ બાબતોના સચિવ દ્વારા મોડ્યુલ 1, તારીખ 7 સપ્ટેમ્બર 2022ના સંદર્ભમાં કરવામાં આવેલ મુખ્ય સહભાગી અરજીના અધ્યક્ષ દ્વારા નિર્ધારણની સૂચના

આ દસ્તાવેજ ડાઉનલોડ કરો