સ્કોટિશ હેલ્થ બોર્ડ્સ — CP નિર્ધારણ — મોડ્યુલ 3 — 16 જાન્યુઆરી 2023

  • પ્રકાશિત: 28 ફેબ્રુઆરી 2023
  • પ્રકાર: પ્રકાશન
  • મોડ્યુલ: મોડ્યુલ 3

16 જાન્યુઆરી 2023ના રોજ સ્કોટિશ હેલ્થ બોર્ડ દ્વારા કરવામાં આવેલી કોર પાર્ટિસિપન્ટ એપ્લિકેશનના અધ્યક્ષ દ્વારા નિર્ધારણની સૂચના

આ દસ્તાવેજ ડાઉનલોડ કરો