બ્લુ લાઇટ સેવાઓ — CP નિર્ધારણ — મોડ્યુલ 3 — 13 ફેબ્રુઆરી 2023

  • પ્રકાશિત: 28 ફેબ્રુઆરી 2023
  • પ્રકાર: પ્રકાશન
  • મોડ્યુલ: મોડ્યુલ 3

13 ફેબ્રુઆરી 2030 ના રોજ બ્લુ લાઇટ સર્વિસીસ દ્વારા કરવામાં આવેલ કોર સહભાગી અરજીના અધ્યક્ષ દ્વારા નિર્ધારણની સૂચના

આ દસ્તાવેજ ડાઉનલોડ કરો