વૈજ્ઞાનિક સમુદાય રાઉન્ડ ટેબલ ટ્રાન્સક્રિપ્ટ – 28 માર્ચ 2022

  • પ્રકાશિત: 28 માર્ચ 2022
  • પ્રકાર: પ્રકાશન
  • મોડ્યુલ: લાગુ પડતું નથી

આ દસ્તાવેજમાં વૈજ્ઞાનિક સમુદાય રાઉન્ડ ટેબલ ટ્રાન્સક્રિપ્ટ છે - 28 માર્ચ 2022

આ દસ્તાવેજ ડાઉનલોડ કરો