તપાસના મુસદ્દા સંદર્ભની શરતો અંગે અધ્યક્ષ તરફથી વડા પ્રધાનને પત્ર

  • પ્રકાશિત: 19 જુલાઇ 2022
  • પ્રકાર: પ્રકાશન
  • મોડ્યુલ: લાગુ પડતું નથી

11મી માર્ચ 2022ના રોજ, તપાસના અધ્યક્ષે સંદર્ભની શરતોના મુસદ્દા પર પરામર્શ શરૂ કરવા અંગે ચર્ચા કરવા વડા પ્રધાનને પત્ર લખ્યો હતો.

આ દસ્તાવેજ ડાઉનલોડ કરો